حاكی

حاكی

English-Ottoman Turkish language حاكی


حاكی - haki

حاكی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حاكی. حاكی attoman turkish I mean, حاكی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حاكی, Ottoman Turkish English Dictionary

haki ~ حاكی
haki ~ خاكی

Ottoman Turkish

Top