حاكوره

حاكوره

English-Ottoman Turkish language حاكوره


حاكوره - hakure

حاكوره means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حاكوره. حاكوره attoman turkish I mean, حاكوره What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حاكوره, Ottoman Turkish English Dictionary

hakure ~ حاقوره
hakure ~ حاكوره

Ottoman Turkish

Top