حافی

حافی

English-Ottoman Turkish language حافی


حافی - hafi

حافی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حافی. حافی attoman turkish I mean, حافی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حافی, Ottoman Turkish English Dictionary

hafi ~ حافی
hafi ~ حفی
hafi ~ خافی
hafi ~ خفی
hafi ~ هافی

Ottoman Turkish

Top