حافات

حافات

English-Ottoman Turkish language حافات


حافات - hafat

حافات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حافات. حافات attoman turkish I mean, حافات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حافات, Ottoman Turkish English Dictionary

hafat ~ حافات

Ottoman Turkish

Top