حالبی

حالبی

English-Ottoman Turkish language حالبی


حالبی - halibi

حالبی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حالبی. حالبی attoman turkish I mean, حالبی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حالبی, Ottoman Turkish English Dictionary

halibi ~ حالبی

Ottoman Turkish

Top