مخروت

مخروت

English-Ottoman Turkish language مخروت


مخروت - mahrut

مخروت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language مخروت. مخروت attoman turkish I mean, مخروت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish مخروت, Ottoman Turkish English Dictionary

mahrut ~ مخروت
mahrut ~ مخروط

Ottoman Turkish

Top