مخراز

مخراز

English-Ottoman Turkish language مخراز


مخراز - mıhraz

مخراز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language مخراز. مخراز attoman turkish I mean, مخراز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish مخراز, Ottoman Turkish English Dictionary

mıhraz ~ مخراز

Ottoman Turkish

Top