مخرقه

مخرقه

English-Ottoman Turkish language مخرقه


مخرقه - muharraka

مخرقه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language مخرقه. مخرقه attoman turkish I mean, مخرقه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish مخرقه, Ottoman Turkish English Dictionary

muharraka ~ مخرقه

Ottoman Turkish

Top