مخروز

مخروز

English-Ottoman Turkish language مخروز


مخروز - mahrüz

مخروز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language مخروز. مخروز attoman turkish I mean, مخروز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish مخروز, Ottoman Turkish English Dictionary

mahrüz ~ مخروز

Ottoman Turkish

Top