مخروط

مخروط

English-Ottoman Turkish language مخروط


مخروط - mahrut

مخروط - mahrut

مخروط means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language مخروط. مخروط attoman turkish I mean, مخروط What is the meaning of the word, what does it mean in turkish مخروط, Ottoman Turkish English Dictionary

mahrut ~ مخروت
mahrut ~ مخروط

Ottoman Turkish

Top