اسحات

اسحات

English-Ottoman Turkish language اسحات


اسحات - ishat

اسحات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اسحات. اسحات attoman turkish I mean, اسحات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اسحات, Ottoman Turkish English Dictionary

ishat ~ اسحات
ishat ~ اسخاط

Ottoman Turkish

Top