اسجوعه

اسجوعه

English-Ottoman Turkish language اسجوعه


اسجوعه - uscu'a

اسجوعه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اسجوعه. اسجوعه attoman turkish I mean, اسجوعه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اسجوعه, Ottoman Turkish English Dictionary

uscu'a ~ اسجوعه

Ottoman Turkish

Top