استيماره‌جی

استيماره‌جی

English-Ottoman Turkish language استيماره‌جی


استيماره‌جی - istimareci

استيماره‌جی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language استيماره‌جی. استيماره‌جی attoman turkish I mean, استيماره‌جی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish استيماره‌جی, Ottoman Turkish English Dictionary

istimareci ~ استيماره‌جی

Ottoman Turkish

Top