اسجاد

اسجاد

English-Ottoman Turkish language اسجاد


اسجاد - escad

اسجاد - iscad

اسجاد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language اسجاد. اسجاد attoman turkish I mean, اسجاد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish اسجاد, Ottoman Turkish English Dictionary

escad ~ اسجاد
iscad ~ اسجاد

Ottoman Turkish

Top