استيه‌رك

استيه‌رك

English-Ottoman Turkish language استيه‌رك


استيه‌رك - isteyerek

استيه‌رك means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language استيه‌رك. استيه‌رك attoman turkish I mean, استيه‌رك What is the meaning of the word, what does it mean in turkish استيه‌رك, Ottoman Turkish English Dictionary

isteyerek ~ استيه‌رك

Ottoman Turkish

Top