ملاقه

ملاقه

English-Ottoman Turkish language ملاقه


ملاقه - melaka

ملاقه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملاقه. ملاقه attoman turkish I mean, ملاقه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملاقه, Ottoman Turkish English Dictionary

melaka ~ ملاقا
melaka ~ ملاقه

Ottoman Turkish

Top