ملاقات

ملاقات

English-Ottoman Turkish language ملاقات


ملاقات - mülakat

ملاقات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملاقات. ملاقات attoman turkish I mean, ملاقات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملاقات, Ottoman Turkish English Dictionary

mülakat ~ ملاقات

Ottoman Turkish

Top