ملاغفه

ملاغفه

English-Ottoman Turkish language ملاغفه


ملاغفه - mulagafe

ملاغفه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملاغفه. ملاغفه attoman turkish I mean, ملاغفه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملاغفه, Ottoman Turkish English Dictionary

mulagafe ~ ملاغفه

Ottoman Turkish

Top