ملاقعه

ملاقعه

English-Ottoman Turkish language ملاقعه


ملاقعه - mulakaa

ملاقعه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ملاقعه. ملاقعه attoman turkish I mean, ملاقعه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ملاقعه, Ottoman Turkish English Dictionary

mulakaa ~ ملاقعه

Ottoman Turkish

Top