متسع

متسع

English-Ottoman Turkish language متسع


متسع - mütessa

متسع - müttesa

متسع - müttesi

متسع means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متسع. متسع attoman turkish I mean, متسع What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متسع, Ottoman Turkish English Dictionary

mütessa ~ متسع
müttesa ~ متسع
müttesi ~ متسع

Ottoman Turkish

Top