متسخن

متسخن

English-Ottoman Turkish language متسخن


متسخن - mütesehhın

متسخن means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متسخن. متسخن attoman turkish I mean, متسخن What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متسخن, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesehhın ~ متسخن

Ottoman Turkish

Top