فصاحت

فصاحت

English-Ottoman Turkish language فصاحت


فصاحت - fasahat

فصاحت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language فصاحت. فصاحت attoman turkish I mean, فصاحت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish فصاحت, Ottoman Turkish English Dictionary

fasahat ~ فصاحت

Ottoman Turkish

Top