فشناتمق

فشناتمق

English-Ottoman Turkish language فشناتمق


فشناتمق - fışnatmak

فشناتمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language فشناتمق. فشناتمق attoman turkish I mean, فشناتمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish فشناتمق, Ottoman Turkish English Dictionary

fışnatmak ~ فشناتمق

Ottoman Turkish

Top