فشنامق

فشنامق

English-Ottoman Turkish language فشنامق


فشنامق - fışnamak

فشنامق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language فشنامق. فشنامق attoman turkish I mean, فشنامق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish فشنامق, Ottoman Turkish English Dictionary

fışnamak ~ فشنامق

Ottoman Turkish

Top