فشنكجی

فشنكجی

English-Ottoman Turkish language فشنكجی


فشنكجی - fişenkçi

فشنكجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language فشنكجی. فشنكجی attoman turkish I mean, فشنكجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish فشنكجی, Ottoman Turkish English Dictionary

fişenkçi ~ فشنكجی

Ottoman Turkish

Top