فصفصه

فصفصه

English-Ottoman Turkish language فصفصه


فصفصه - fısfısa

فصفصه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language فصفصه. فصفصه attoman turkish I mean, فصفصه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish فصفصه, Ottoman Turkish English Dictionary

fısfısa ~ فصفصه

Ottoman Turkish

Top