رضوان

رضوان

English-Ottoman Turkish language رضوان


رضوان - rızvan

رضوان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رضوان. رضوان attoman turkish I mean, رضوان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رضوان, Ottoman Turkish English Dictionary

rızvan ~ رضوان

Ottoman Turkish

Top