يدیجی

يدیجی

English-Ottoman Turkish language يدیجی


يدیجی - yedici

يدیجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يدیجی. يدیجی attoman turkish I mean, يدیجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يدیجی, Ottoman Turkish English Dictionary

yedici ~ يدیجی

Ottoman Turkish

Top