يدنجی

يدنجی

English-Ottoman Turkish language يدنجی


يدنجی - yedinci

يدنجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يدنجی. يدنجی attoman turkish I mean, يدنجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يدنجی, Ottoman Turkish English Dictionary

yedinci ~ يدنجی

Ottoman Turkish

Top