يدی

يدی

English-Ottoman Turkish language يدی


يدی - yedi

يدی - yedi

يدی - yudi

يدی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يدی. يدی attoman turkish I mean, يدی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يدی, Ottoman Turkish English Dictionary

yedi ~ يدی
yudi ~ يدی

Ottoman Turkish

Top