يدرمه

يدرمه

English-Ottoman Turkish language يدرمه


يدرمه - yedirme

يدرمه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يدرمه. يدرمه attoman turkish I mean, يدرمه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يدرمه, Ottoman Turkish English Dictionary

yedirme ~ يدرمه

Ottoman Turkish

Top