فشانده

فشانده

English-Ottoman Turkish language فشانده


فشانده - fişande

فشانده means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language فشانده. فشانده attoman turkish I mean, فشانده What is the meaning of the word, what does it mean in turkish فشانده, Ottoman Turkish English Dictionary

fişande ~ فشانده

Ottoman Turkish

Top