فشان

فشان

English-Ottoman Turkish language فشان


فشان - feşan

فشان - fişan

فشان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language فشان. فشان attoman turkish I mean, فشان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish فشان, Ottoman Turkish English Dictionary

feşan ~ فشان
fişan ~ فشان

Ottoman Turkish

Top