فشارده

فشارده

English-Ottoman Turkish language فشارده


فشارده - feşarde

فشارده means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language فشارده. فشارده attoman turkish I mean, فشارده What is the meaning of the word, what does it mean in turkish فشارده, Ottoman Turkish English Dictionary

feşarde ~ فشارده

Ottoman Turkish

Top