صفائح

صفائح

English-Ottoman Turkish language صفائح


صفائح - safa'ih

صفائح means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صفائح. صفائح attoman turkish I mean, صفائح What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صفائح, Ottoman Turkish English Dictionary

safa'ih ~ صفائح

Ottoman Turkish

Top