صفاتيه

صفاتيه

English-Ottoman Turkish language صفاتيه


صفاتيه - sıfatiye

صفاتيه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صفاتيه. صفاتيه attoman turkish I mean, صفاتيه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صفاتيه, Ottoman Turkish English Dictionary

sıfatiye ~ صفاتيه

Ottoman Turkish

Top