صفاهات

صفاهات

English-Ottoman Turkish language صفاهات


صفاهات - sifahan

صفاهات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language صفاهات. صفاهات attoman turkish I mean, صفاهات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish صفاهات, Ottoman Turkish English Dictionary

sifahan ~ سفاهان
sifahan ~ صفاهات

Ottoman Turkish

Top