حظار

حظار

English-Ottoman Turkish language حظار


حظار - hizar

حظار - hizar

حظار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حظار. حظار attoman turkish I mean, حظار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حظار, Ottoman Turkish English Dictionary

hizar ~ حذار
hizar ~ حزار
hizar ~ حظار

Ottoman Turkish

Top