حظی

حظی

English-Ottoman Turkish language حظی


حظی - hazi

حظی - hazzi

حظی - hiza

حظی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حظی. حظی attoman turkish I mean, حظی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حظی, Ottoman Turkish English Dictionary

hazi ~ حازی
hazi ~ حظی
hazi ~ خاضع
hazi ~ خزی
hiza ~ حذا
hiza ~ حظا
hiza ~ حظی
hiza ~ حیضه
hazzi ~ حظی

Ottoman Turkish

Top