حصائد

حصائد

English-Ottoman Turkish language حصائد


حصائد - hasa'id

حصائد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصائد. حصائد attoman turkish I mean, حصائد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصائد, Ottoman Turkish English Dictionary

hasa'id ~ حصائد

Ottoman Turkish

Top