حصافت

حصافت

English-Ottoman Turkish language حصافت


حصافت - hasafet

حصافت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصافت. حصافت attoman turkish I mean, حصافت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصافت, Ottoman Turkish English Dictionary

hasafet ~ حصافت

Ottoman Turkish

Top