حص

حص

English-Ottoman Turkish language حص


حص - has

حص - hus

حص means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حص. حص attoman turkish I mean, حص What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حص, Ottoman Turkish English Dictionary

has ~ حاس
has ~ حث
has ~ حص
has ~ خاص
has ~ خس
has ~ هص
hus ~ حص
hus ~ حوص
hus ~ خوص

Ottoman Turkish

Top