حارصه

حارصه

English-Ottoman Turkish language حارصه


حارصه - harisa

حارصه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حارصه. حارصه attoman turkish I mean, حارصه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حارصه, Ottoman Turkish English Dictionary

harisa ~ حارصه

Ottoman Turkish

Top