حارات

حارات

English-Ottoman Turkish language حارات


حارات - harat

حارات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حارات. حارات attoman turkish I mean, حارات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حارات, Ottoman Turkish English Dictionary

harat ~ حارات
harat ~ حرات
harat ~ خرات
harat ~ خراط

Ottoman Turkish

Top