حاسه

حاسه

English-Ottoman Turkish language حاسه


حاسه - hassa

حاسه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حاسه. حاسه attoman turkish I mean, حاسه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حاسه, Ottoman Turkish English Dictionary

hassa ~ حاسه
hassa ~ حصا

Ottoman Turkish

Top