بوستاغان

بوستاغان

English-Ottoman Turkish language بوستاغان


بوستاغان - bostagan

بوستاغان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language بوستاغان. بوستاغان attoman turkish I mean, بوستاغان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish بوستاغان, Ottoman Turkish English Dictionary

bostagan ~ بوستاغان

Ottoman Turkish

Top