بوزیدان

بوزیدان

English-Ottoman Turkish language بوزیدان


بوزیدان - bu zidan

بوزیدان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language بوزیدان. بوزیدان attoman turkish I mean, بوزیدان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish بوزیدان, Ottoman Turkish English Dictionary

bu zidan ~ بوزیدان

Ottoman Turkish

Top