بوزمه‌جی

بوزمه‌جی

English-Ottoman Turkish language بوزمه‌جی


بوزمه‌جی - bozmacı

بوزمه‌جی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language بوزمه‌جی. بوزمه‌جی attoman turkish I mean, بوزمه‌جی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish بوزمه‌جی, Ottoman Turkish English Dictionary

bozmacı ~ بوزماجی
bozmacı ~ بوزمه‌جی

Ottoman Turkish

Top