يجانجی

يجانجی

English-Ottoman Turkish language يجانجی


يجانجی - yecancı

يجانجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يجانجی. يجانجی attoman turkish I mean, يجانجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يجانجی, Ottoman Turkish English Dictionary

yecancı ~ يجانجی

Ottoman Turkish

Top