يتیمی

يتیمی

English-Ottoman Turkish language يتیمی


يتیمی - yetimi

يتیمی - yetimi

يتیمی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يتیمی. يتیمی attoman turkish I mean, يتیمی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يتیمی, Ottoman Turkish English Dictionary

yetimi ~ يتیمی

Ottoman Turkish

Top